STATUT
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚWIECKIEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej ,w dalszych postanowieniach statutu zwane „Towarzystwem”.
§ 2
Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zawiązanym dla realizacji idei „małych ojczyzn”, propagowania i upowszechniania kultury i historii regionu, wspierania amatorskiego ruchu artystycznego i wydawnictw regionalnych oraz dbałości o zabytki.
§ 3
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Świecie. Terenem działania jest Świecie i powiat świecki.
§ 4
Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 tekst jedn. Ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.
§ 5
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6
Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
§ 7
Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 8
1. Celem działalności Towarzystwa jest:
a. Upowszechnianie kultury we wszystkich jej postaciach.
b. Ochrona dóbr kultury i tradycji.
c. Utrwalanie, dokumentowanie i upowszechnianie tradycji historyczno -kulturowych „małych ojczyzn” oraz wartości patriotyczno-narodowych.
d. Rozwijanie i wspieranie społecznego ruchu kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i turystyczno-krajoznawczego.
e. Budowanie społecznej aktywności obywatelskiej na rzecz swego bliższego i dalszego otoczenia.
f. Integrowanie społeczności lokalnej w powiecie świeckim.
g. Współdziałanie ze stowarzyszeniami pozarządowymi, społeczno-kulturalnymi, sportowymi i turystycznymi w woj. kujawsko-pomorskim i innych regionach kraju.
h. Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami na terenie zintegrowanej Europy, w tym z organizacjami polonijnymi w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
2. Cele te realizowane są poprzez :
a. Działalność wykładowo – prelekcyjną.
b. Działalność wydawniczą.
c. Organizację wystaw, seminariów, sejmików, konferencji, szkoleń, konkursów tematycznych itp.
d. Prowadzenie placówek oświatowo – muzealnych.
e. Wspomaganie inicjatyw społeczno – kulturalnych na terenie powiatu świeckiego oraz uczestnictwo w programach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
§ 9
Partnerami Towarzystwa przy realizacji w /w celów są :
a. stowarzyszenia społeczno-kulturalne i regionalne
b. instytucje i placówki kulturalne i oświatowe
c. samorządy terytorialne wszystkich szczebli
§ 10
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
§ 12
Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
a. zwyczajnych
b. honorowych
c. wspierających
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel polski, który zaakceptuje jego cele oraz pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie jego celów i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
3. Członek zwyczajny ma prawo do :
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
d. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa i jego statutowych władz,
e. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa, oraz korzystania z jego lokali,
f. posiadania legitymacji i do noszenia odznaki Towarzystwa.
4. Członkowie zwyczajni są obowiązani :
a. aktywnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa i realizacji jego celów,
b. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Towarzystwa oraz zasad współżycia społecznego w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa,
c. regularnie opłacać składkę członkowską.
5. Członkostwo zwyczajne ustaje przez :
a. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie do Zarządu,
b. z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres 18 miesięcy,
c. skreślenie z listy członków przez Walne Zgromadzenie z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
d. śmierć członka.
§ 14
Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 15
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składki członkowskiej.
4. Członkowie honorowi mają te same prawa co członkowie zwyczajni.
§ 16
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba indywidualna lub prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, ustalonych z Zarządem, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 17
1.Władzami Towarzystwa są :
a. Zarząd,
b. Komisja Rewizyjna,
c. Walne Zebranie Członków,
d. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1. Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa.
2. Uchwalanie programu działalności Towarzystwa.
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Towarzystwa.
5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, ewentualnie prezesa Zarządu.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
7. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i rozdysponowania jego majątku.
9. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, a sprawozdawczo wyborcze raz na 4 lata.
2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie i zwoływane jest :
a. na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
c. na pisemny wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
2. Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub wniosku.
§ 22
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą :
a. członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem decydującym,
b. osoby zaproszone i członkowie wspierający – z głosem doradczym,
§ 23
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Przy wyborze władz Towarzystwa – Zarządu, jego Prezesa, Komisji Rewizyjnej – Walne Zebranie podejmuje wcześniej uchwałę o trybie głosowania ; tajnego lub jawnego.
§ 24
W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Przy braku tej liczby w wyznaczonym terminie Walne Zebranie jest ważne w drugim terminie podanym w piśmie zwołującym Zebranie, bez względu na liczbę członków.

  ZARZĄD TOWARZYSTWA
§ 25
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 – 9 członków
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, lub których członkostwo wygasło, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
§ 26
1. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 4 osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Prezes może być wybierany oddzielnie przez Walne Zebranie Członków i kieruje pracami Zarządu.
2. Prezydium Zarządu kieruje bieżącą pracą Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, zgodnie z wytycznymi Zarządu.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium lub prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu.
§ 28
Do zakresu działania Zarządu należy :
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i gospodarczych oraz sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa.
4. Postanowienia § … w całości stosuje się odpowiednio.
5. Decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu.
6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowanie i skreślania członków Towarzystwa.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
9. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 29
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa.
3. Postanowienia § 25 ust.2 stosuje się odpowiednio.
§ 31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi.
4. Przedstawienie Zarządowi oraz jego Prezydium wniosków w sprawie
działalności Towarzystwa.
5. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 32
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów
Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§ 33
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się :
a. wpływy ze składek członkowskich;
b. wpływy z działalności statutowej,
c. dotacje,
d. zapisy i darowizny,
e. dochody z działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia.
§ 34
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 35
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących do realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
§ 36
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają: prezes lub sekretarz oraz skarbnik i księgowy.
2. Dla ważności innych pism wymagany jest podpis jednej z osób: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza
Rozdział VI
Postanowienia końcowe – zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 37
Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebranie Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 38
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.