Konkurs „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej – edycja 2022” zainicjowanym i koordynowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.

Głównym celem konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej – edycja 2022” jest docenienie i podkreślenie roli drzew w naszym życiu jako czynników stabilizujących klimat, produkujących tlen, czy też tworzących środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Drzewa hamują rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, niwelują hałas oraz przyczyniają się do redukcji stresu i lepszego samopoczucia u ludzi.

Konkurs ma też przyczynić się do promocji walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Ziemi Świeckiej poprzez uczynienie z drzew w powiecie świeckim indywidualnych bohaterów naszej codzienności.

DATY KONKURSU:

1.04.2022 – 15.11.2022 – zgłaszanie kandydatur drzew do konkursu

01.12.2022 – 15.12.2022 – głosowanie internetowe na drzewo roku

16.12.2022 – 20.12.2022 – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

  • każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno drzewo.
  • przez uczestnictwo w konkursie rozumie się dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z minimum trzema fotografiami zgłaszanego drzewa (maksymalnie można dołączyć pięć fotografii), a w przypadku osób niepełnoletnich także z Deklaracją (załącznik nr 2 do Regulaminu). Formularz Zgłoszenia wypełnia Uczestnik, natomiast Deklarację podpisuje Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. Zgłoszenia bez powyższych dokumentów nie będą brane pod uwagę.
  • zgłaszane drzewo musi rosnąć w granicach powiatu świeckiego
  • w konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Nie obowiązuje limit wiekowy (w przypadku osób niepełnoletnich z Deklaracją – załącznik nr 2 do Regulaminu) ani limit zwiazany z miejscem zamieszkania.

GŁÓWNY ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

PARTNERZY: Powiat Świecki, Eko-Wisła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania odpadów

FORMULARZ ZGŁOSZENIA I REGULAMIN KONKURSU „DRZEWO ROKU ZIEMI ŚWIECKIEJ – EDYCJA 2022”

Rekomendowane artykuły