Ruszyły zapisy na IV Wiosenny Rajd Rowerowy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej wraz z partnerami zaprasza na IV edycję Wiosennego Rajdu Rowerowego, która odbędzie się w sobotę 27 kwietnia. Tegoroczny Rajd poza aspektem rekreacyjnym, ma również wymiar charytatywny – zbieramy środki na rehabilitację dotkniętej dziecięcym porażeniem mózgowym Agaty Zmudy.
Ponadto czwarta edycja Rajdu wpisuje się w lokalne obchody Roku Rzeki Wdy 2019, przez co część trasy będzie wieść wzdłuż popularnej Czarnej Wody.
Jak co roku, organizując Rajd chcemy promować zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz odkrywać ciekawe zakątki Powiatu Świeckiego.

Trasa tegorocznego Rajdu liczy blisko 60 kilometrów (szczegóły w linku: https://tmzs.org.pl/2019/04/20/szczegolowa-trasa-iv-wiosennego-rajdu-rowerowego/)
Ruszamy z parkingu przed stadionem Wdy Świecie, a meta i dekoracja uczestników pamiątkowym medalami będzie umiejscowiona na dziedzińcu Zamku w Świeciu.
Zaplanowany jest jeden dłuższy postój w Gospodarstwie Agroturystycznym „ARONIÓWKA” w Jędrzejewie (tuż za tablicą „Sławno”), na granicy powiatów tucholskiego i świeckiego. Będzie to też dłuższa chwila na integrację, posiłek regeneracyjny oraz szybki serwis jednośladów prowadzony przez Joannę Grzonkowską ze sklepu rowerowego 2Wheels „Dwa kółka” (pomysłodawczynię akcji charytatywnej).

W tym roku obowiązuje opłata startowa w kwocie minimalnej 20 zł, która jest cegiełką w całości przeznaczoną na rehabilitację dotkniętej dziecięcym porażeniem mózgowym i pochodzącej ze Świecia Agaty Zmudy (więcej informacji o Agacie: www.agatazmuda.pl).

Każda cegiełka weźmie udział w zabawie, w której wygrać będzie można ROWER i inne nagrody rzeczowe ufundowane przez SKLEP ROWEROWY 2WHEELS „DWA KÓŁKA”.

 

Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 27.04.2019 (sobota)

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (OKSiR), Powiat Świecki, Gmina Świecie, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, Fundacja Makowo

KOORDYNATOR RAJDU: Tomasz Pasiek (OKSiR/TMZŚ)

TRASA RAJDU: Świecie – Jędrzejewo – Świecie (dokładna trasa zostanie podana w najbliższym czasie)

DŁUGOŚĆ TRASY: około 60 kilometrów

DATA I GODZINA ZBIÓRKI: 27.04, GODZ. 09.30 (parking przed stadionem Wdy Świecie)

ZGŁOSZENIA: towarzystwo.mzs@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika rajdu oraz przesłać potwierdzenie wpłaty cegiełki w kwocie 20 zł lub wyższej na konto bankowe Fundacji Makowo:

PKO Bank Polski SA, nr. 29 1020 5040 0000 6402 0180 7817 z dopiskiem „DLA AGATY”

Osoby niepełnoletnie potrzebują ponadto pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego przesłanej w formie skanu wraz z mailem zgłoszeniowym.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika poniższego regulaminu imprezy.

REGULAMIN IV WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:
– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– niszczenia przyrody,

2. Uczestnictwo:
Uczestnikiem IV Wiosennego Rajdu Rowerowego jest osoba, która spełni następujące warunki:

a) dokona opłaty startowej w kwocie 20 zł lub wyższej na konto bankowe Fundacji Makowo: PKO Bank Polski SA, nr. 29 1020 5040 0000 6402 0180 7817 z dopiskiem „DLA AGATY”
b) prześle zgłoszenie na adres: towarzystwo.mzs@gmail.com zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej
c) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.

Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu

4. Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

IV Wiosenny Rajd Rowerowy

Rekomendowane artykuły