Ruszyły zapisy na II Rowerowy Rajd Końca Lata 2019. Tym razem impreza potrwa dwa dni.

Zapraszamy do udziału w II Rowerowym Rajdzie Końca Lata, który w tym roku został zaplanowany w dwóch odcinkach (bez noclegu).

Dzień 1 (28 września, sobota): Zamek w Świeciu – ścieżka przyrodnicza „Czarcie Góry” – przeprawa łodzią razem z rowerami na drugi brzeg Wisły – Ostrów Świecki – Nowe Dobra – Zamek w Świeciu (ok 35 km)

08:30 Zbiórka na dziedzińcu Zamku w Świeciu
09:00 Start Rajdu
13:00 Powrót na dziedziniec Zamku w Świeciu

Po powrocie na Zamek na uczestników będzie czekać ognisko z kiełbaskami, pamiątkowe medale (AWERS), quiz z upominkami, loteria fantowa i serwis jednośladów prowadzony przez Joannę Grzonkowską ze sklepu rowerowego 2Wheels „Dwa kółka” oraz Charytatywny Piknik Historyczny „Wspieramy powrót Macieja”.

__________________________________

Dzień 2 (29 września, niedziela): Osie (siedziba Wdeckiego Parku Krajobrazowego) – Piaseczno – Stara Rzeka – Błędno – Krzywe Koło Wdy – Osie (ok 45 km)

08:30 Zbiórka w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (ul. Rynek 11A)
09:00 Start Rajdu
13:00 Powrót do Osia
Po powrocie do Osia na uczestników będzie czekać ognisko z kiełbaskami, pamiątkowe medale (REWERS) oraz quiz z upominkami

Chętnych do udziału w Rajdzie obowiązuje opłata startowa w kwocie minimalnej 20 zł, która jest cegiełką w całości przeznaczoną na pomoc Maciejowi Łoszyńskiemu – świecianinowi zmagającemu się z chorobą Wilsona – rzadkim schorzeniem o podłożu genetycznym (więcej informacji o Macieju: https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/maciej_loszynski_10756.html).
Cegiełka uprawnia do udziału w obu odcinkach Rajdu (dzień 1 i dzień 2).

Najważniejsze informacje:

DATY RAJDU: 28.09 i 29.09 (sobota i niedziela)

ORGANIZATORZY: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, Bractwo Czarnej Wody, Wdecki Park Krajobrazowy

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (OKSiR), Powiat Świecki, Gmina Świecie, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, Fundacja Makowo,

TRASA i DŁUGOŚĆ OBU ODCINKÓW RAJDU: czyt. na górze strony

ZGŁOSZENIA: towarzystwo.mzs@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika rajdu oraz przesłać potwierdzenie wpłaty cegiełki w kwocie 20 zł lub wyższej na konto bankowe Fundacji Makowo:

PKO Bank Polski SA, nr. 29 1020 5040 0000 6402 0180 7817 z dopiskiem „DLA MACIEJA”

Osoby niepełnoletnie potrzebują ponadto pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego przesłanej w formie skanu wraz z mailem zgłoszeniowym.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika poniższego regulaminu imprezy.

REGULAMIN II ROWEROWEGO RAJDU KOŃCA LATA

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą znać zasady ruchu drogowego, a także zachować szczególną ostrożność w czasie przeprawy rzecznej wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:
– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– niszczenia przyrody,
– wychylania się z łodzi podczas przeprawy rzecznej

2. Uczestnictwo:
Uczestnikiem II Rowerowego Rajdu Końca Lata jest osoba, która spełni następujące warunki:

a) dokona opłaty startowej w kwocie 20 zł lub wyższej na konto bankowe Fundacji Makowo: PKO Bank Polski SA, nr. 29 1020 5040 0000 6402 0180 7817 z dopiskiem „DLA MACIEJA”.
b) prześle zgłoszenie na adres: towarzystwo.mzs@gmail.com zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej
c) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.

Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu
– organizator wymaga od uczestników przeprawy rzecznej ubrania kamizelek asekuracyjnych, które znajdują się na wyposażeniu łodzi

4. Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

COVER EVENT

Rekomendowane artykuły