Ruszyły zapisy na IV Rowerowy Rajd Końca Lata brzegiem Czarnej Wody

W ostatni dzień astronomicznego lata zabierzemy Was na rowerowy szlak wzdłuż głównej bohaterki tegorocznych działań TMZŚ, czyli rzeki Wdy!
Wszystko w ramach akcji Rok Rzeki Wdy 2024 w ramach, której przedstawiamy różne oblicza popularnej Czarnej Wody i zachęcamy do spędzania wolnego czasu nad tą szczególnie bliską nam rzeką.

IV Rowerowy Rajd Końca Lata to wydarzenie skierowane do miłośników dwóch kółek w każdym wieku. Trasa rajdu będzie liczyła maksymalnie 40 kilometrów i poprowadzi nas po urozmaiconym podłożu (leśne trakty, asfaltowe ścieżki i drogi polne). Podczas przejazdu zaplanowaliśmy postój z posiłkiem regeneracyjnym. Każdy uczestnik otrzyma również pamiątkowy medal.


Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 22.09.2024 (niedziela)

TRASA RAJDU: trasa zostanie podana w późniejszym czasie

DŁUGOŚĆ TRASY: do 40 kilometrów

DATA, GODZINA i MIEJSCE ZBIÓRKI: 22.09, GODZ. 08:20, miejsce zbiórki zostanie podane w późniejszym czasie

ZGŁOSZENIA: kontakt@tmzs.org.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika rajdu oraz załączyć potwierdzenie opłaty startowej w kwocie 25 zł na konto bankowe TMZŚ (nowe konto):
Santander Bank Polska SA, nr. 17 1090 1678 0000 0001 5796 6997 z dopiskiem „RAJD KOŃCA LATA 2024”

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika poniższego regulaminu imprezy.

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Powiat Świecki, Gmina Świecie, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, Fundacja Makowo

KOORDYNATOR RAJDU: Tomasz Pasiek (TMZŚ)

REGULAMIN IV ROWEROWEGO RAJDU KOŃCA LATA BRZEGIEM CZARNEJ WODY:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
 • ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 • Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
 • posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
 • liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 • podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 • każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 • przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 • każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 • podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 • uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody.

2. Uczestnictwo:

Uczestnikiem IV Rowerowego Rajdu Końca Lata brzegiem Czarnej Wody jest osoba, która spełni następujące warunki:
a) dokona opłaty startowej w kwocie 25 zł na konto bankowe TMZŚ (nowe konto): Santander Bank Polska SA, nr. 17 1090 1678 0000 0001 5796 6997 z dopiskiem „RAJD KOŃCA LATA 2024”
b) prześle zgłoszenie na adres: kontakt@tmzs.org.pl zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej
c) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.
Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:

 • organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
 • udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 • organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę (o ile warunki pogodowe nie będą bezpośrednio zagrażać zdrowiu uczestników)

4. Postanowienia końcowe:

 • wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
 • udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Rekomendowane artykuły