Konkurs fotograficzny „Rowerowe zdjęcie roku”

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym „Rowerowe zdjęcie roku” organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej i Sklep rowerowy 2Wheels „2 kółka”.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie swoich ulubionych zdjęć z rowerowych treningów, wypraw, wycieczek, czy nawet dojazdów do pracy.

Zasady konkursu są bardzo proste:

– przesyłacie nam ulubione rowerowe zdjęcia Waszego autorstwa na adres towarzystwo.mzs@gmail.com (każdy uczestnik może przesłać max 2 fotografie)

– konkurs trwa od poniedziałku 27.04, godz. 19:00 do środy 6 maja, godz. 19:00

– 5 najlepszych zdjęć nagrodzimy zestawami upominków książkowo-rowerowych ufundowanymi przez TMZŚ i Sklep rowerowy 2Wheels „2 kółka”

Regulamin konkursu fotograficznego „Rowerowe zdjęcie roku”:

I. Organizatorzy

 1. Organizatorami konkursu są Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej oraz Sklep rowerowy 2Wheels „2kółka” zwani dalej „Organizatorami”.
 2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie całego kraju i trwa od 27 KWIETNIA 2020 roku godz. 19:00 do 06 MAJA 2020 roku godz. 19:00.

II. Uczestnicy

 1. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Nie obowiązuje limit wiekowy.
 2. Uczestnicy zgłaszają swój udział bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna autora pracy (osoby niepełnoletnie).

III. Warunki uczestnictwa

 1. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie odpowiadające rowerowej tematyce konkursu
 2. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się przesłanie wyłącznie cyfrowej wersji zdjęcia na adres mailowy: towarzystwo.mzs@gmail.com
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających od tematu Konkursu
 4. Prace nadesłane po terminie wskazanym w punkcie I Regulaminu nie będą oceniane
 5.  Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w posiadaniu zgody na wykorzystanie wizerunku od wszystkich osób widocznych na przesłanym zdjęciu
 7. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom.
 8. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE 2016 L Nr 119) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 9. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.

IV. Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.

V. Nagrody

 1. Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej tmzs.org.pl oraz na fan page Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej i Sklepu rowerowego 2Wheels „2 kółka”
 2. Spośród Uczestników zostanie wyłonionych co najmniej pięciu laureatów
 3. Nagrodami w konkursie będą zestawy upominków książkowo-rowerowych ufundowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej i Sklep rowerowy 2Wheels „2 kółka”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Rekomendowane artykuły