Konkurs fotograficzny „Moja droga rowerem do pracy”

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym „Moja droga rowerem do pracy” organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej przy wsparciu Powiatu Świeckiego i Sklepu rowerowego „2Wheels / 2 kółka”.

Celem konkursu jest promowanie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka transportu, który pomaga w walce z ociepleniem klimatu, smogiem i hałasem w mieście. Organizator zachęca mieszkańców Świecia i okolic do dojeżdżania rowerem do pracy lub szkoły i dokumentowania swoich dojazdów na fotografiach.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie swoich ulubionych zdjęć z rowerowych dojazdów do pracy lub szkoły.

Zasady konkursu:

– przesyłacie nam ulubione rowerowe zdjęcia Waszego autorstwa z dojazdów do pracy lub szkoły na adres kontakt@tmzs.org.pl (każdy uczestnik może przesłać max 2 fotografie)

– konkurs trwa od czwartku 28.01, godz.10:00 do niedzieli 31 października, godz. 19:00

– 5 najlepszych zdjęć nagrodzimy zestawami upominków książkowo-rowerowych, które wręczymy podczas V Festiwalu podróżników Piąty Ocean organizowanego przez TMZŚ w dniach 18-20 listopada 2021.

Regulamin konkursu fotograficznego „Moja droga rowerem do pracy”:

I. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej zwane dalej „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie całego kraju i trwa od 28 STYCZNIA 2021 roku godz. 10:00 do 31 PAŹDZIERNIKA 2021 roku godz. 19:00.

II. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Nie obowiązuje limit wiekowy.
Uczestnicy zgłaszają swój udział bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna autora pracy (osoby niepełnoletnie).

III. Warunki uczestnictwa

Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie odpowiadające tematyce konkursu
Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się przesłanie wyłącznie cyfrowej wersji zdjęcia na adres mailowy: kontakt@tmzs.org.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających od tematu Konkursu
Prace nadesłane po terminie wskazanym w punkcie I Regulaminu nie będą oceniane
Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej
Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w posiadaniu zgody na wykorzystanie wizerunku od wszystkich osób widocznych na przesłanym zdjęciu
Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom.
Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE 2016 L Nr 119) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.

IV. Ocena prac konkursowych

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
Procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.

V. Nagrody

Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej tmzs.org.pl oraz na fan page Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.
Spośród Uczestników zostanie wyłonionych co najmniej pięciu laureatów.
Nagrodami w konkursie będą zestawy upominków książkowo-rowerowych ufundowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, Powiat Świecki i Sklep rowerowy „2Wheels / 2 kółka”.

Szczegółowe informacje:

Daty konkursu: 28.01.2021, godz. 10:00 – 31.10.2021, godz. 19:00

Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, Ruch miejski „Świecie2030”, Powiat Świecki, Sklep rowerowy „2Wheels / 2 kółka”

Kontakt: Tomasz Pasiek, e-mail: kontakt@tmzs.org.pl

Rekomendowane artykuły