Konkurs fotograficzny „FOTOROWER”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „FOTOROWER” organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w ramach Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu 2024.

Celem konkursu jest popularyzacja aktywnego stylu życia oraz promowanie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka transportu, który pomaga w walce z ociepleniem klimatu, smogiem i hałasem w mieście. Zachęcamy mieszkańców Świecia i okolic do korzystania z roweru w codziennym życiu i dokumentowania swoich przejazdów na fotografiach.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia własnego autorstwa wykonanego w 2024 roku podczas jakiejkolwiek aktywności rowerowej – treningu, rekreacyjnej wycieczki, czy np. przejazdu rowerem do pracy.

Partnerami konkursu są Gmina Świecie i Ruch miejski Świecie 2030.

Zasady konkursu:

– przesyłacie nam ulubione rowerowe zdjęcie Waszego autorstwa wykonane w 2024 roku na adres kontakt@tmzs.org.pl (każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie)

– konkurs trwa od poniedziałku 12 lutego 2024 do soboty 20 kwietnia 2024 włącznie

– 3 najlepsze zdjęcia nagrodzimy zestawami upominków książkowo-rowerowych ufundowanymi przez TMZŚ i Gminę Świecie, które wręczymy podczas Tygodnia Mobilności Rowerowej 2024 organizowanego w dniach 20.04-28.04

Regulamin konkursu fotograficznego „FOTOROWER”

I. Organizatorzy

 • organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej zwane dalej „Organizatorem”.
 • konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie całego kraju i trwa od 12 LUTEGO 2024 roku do 20 KWIETNIA 2024 roku włącznie

II. Uczestnicy

 • w konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Nie obowiązuje limit wiekowy.
 • uczestnicy zgłaszają swój udział bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna autora pracy (osoby niepełnoletnie).

III. Warunki uczestnictwa

 • każdy Uczestnik konkursu może zgłosić 1 fotografię odpowiadającą tematyce konkursu
 • przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się przesłanie wyłącznie cyfrowej wersji zdjęcia na adres mailowy: kontakt@tmzs.org.pl (należy podać imię i nazwisko autora pracy oraz nr tel. kontaktowego)
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających od tematu Konkursu
 • prace nadesłane po terminie wskazanym w punkcie I Regulaminu nie będą oceniane
 • uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej
 • uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w posiadaniu zgody na wykorzystanie wizerunku od wszystkich osób widocznych na przesłanym zdjęciu
 • dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom.
 • dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE 2016 L Nr 119) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.

IV. Ocena prac konkursowych

 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 • procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.

V. Nagrody

 • wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej tmzs.org.pl oraz na fan page Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.
 • spośród Uczestników zostanie wyłonionych co najmniej trzech laureatów
 • nagrodami w konkursie będą zestawy upominków książkowo-rowerowych ufundowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej i Gminę Świecie
 • organizator nie wysyła nagród drogą pocztową.

Rekomendowane artykuły