Konkurs fotograficzny „Biegowe zdjęcie roku”

Przed nami pierwsza odsłona Konkursu fotograficznego „Biegowe zdjęcie roku”.

W tym roku nie będzie nam dane pobiec w Biegu rycerskim, ale mamy dla Was zabawę mająca na celu powspominanie tego, co było wybiegane wcześniej.

Czekamy na Wasze ulubione kadry z biegów dużych i małych, treningów, przebieżek, ucieczek przed niedźwiedziem w Bieszczadach, czy nawet „kanarem” w komunikacji miejskiej.

Zasady są proste:

– przesyłacie nam ulubione biegowe zdjęcia Waszego autorstwa na adres towarzystwo.mzs@gmail.com (każdy uczestnik może przesłać max 2 fotografie, podajemy imię i nazwisko autora zdjęcia)

– konkurs trwa od czwartku 14.05, godz. 22:00 do niedzieli 24 maja, godz. 19:00

– najlepszych 5 zdjęć nagrodzimy zestawami upominków ufundowanymi przez TMZŚ oraz partnerów konkursu Gminę Świecie i Powiat Świecki

Więcej szczegółów w regulaminie:

Regulamin konkursu fotograficznego „Biegowe zdjęcie roku”

I. Organizatorzy

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie całego kraju i trwa od 14 MAJA 2020 roku godz. 22:00 do 24 MAJA 2020 roku godz. 19:00.

II. Uczestnicy

 1. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Nie obowiązuje limit wiekowy.
 2. Uczestnicy zgłaszają swój udział bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna autora pracy (osoby niepełnoletnie).

III. Warunki uczestnictwa

 1. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie odpowiadające biegowej tematyce konkursu
 2. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się przesłanie wyłącznie cyfrowej wersji zdjęcia na adres mailowy: towarzystwo.mzs@gmail.com wraz z podaniem imienia i nazwiska autora pracy
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających od tematu Konkursu
 4. Prace nadesłane po terminie wskazanym w punkcie I Regulaminu nie będą oceniane
 5.  Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w posiadaniu zgody na wykorzystanie wizerunku od wszystkich osób widocznych na przesłanym zdjęciu
 7. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom.
 8. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE 2016 L Nr 119) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 9. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.

IV. Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.

V. Nagrody

 1. Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej tmzs.org.pl oraz na fan page Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej
 2. Spośród Uczestników zostanie wyłonionych co najmniej pięciu laureatów
 3. Nagrodami w konkursie będą zestawy upominków ufundowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej oraz Gminę Świecie i Powiat Świecki – partnerów konkursu „Biegowe zdjęcie roku”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Rekomendowane artykuły