30. września pożegnamy lato. Przed nami Rowerowy Rajd Końca Lata 2017

Będzie to już druga tegoroczna impreza rowerowa organizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. W II Wiosennym Rajdzie Rowerowym wzięło udział blisko stu uczestników. Liczymy na podobną frekwencję również tym razem.

Ideą Rajdu jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców naszego powiatu do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu i chęć integrowania osób ceniących sobie tę formę rekreacji. Ponadto naszymi imprezami rowerowymi zamierzamy pokazywać uczestnikom jak wiele urokliwych zakątków posiada powiat świecki.

Współorganizatorami Rajdu są OKSiR w Świeciu oraz Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Tym razem trasa powiedzie ze Świecia w kierunku Piły-Młyn, urokliwej osady położonej nad Mątawą w gminie Jeżewo.

Mamy tam w planie dłuższy postój w formie pikniku z poczęstunkiem.

Dokładną trasę i mapę Rajdu przedstawimy niebawem. Jej długość nie powinna przekroczyć 50 km.

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne, obowiązują zapisy.

Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 30.09.2017 (sobota)
ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
PARTNERZY: OKSiR w Świeciu, Gmina Świecie, Starostwo Powiatowe w Świeciu
KOORDYNATORZY RAJDU: Tomasz Pasiek (TMZŚ), Zbigniew Iwański (OKSiR)
TRASA RAJDU: Świecie – Piła Młyn – Świecie (dokładna trasa zostanie wkrótce zaprezentowana)
DŁUGOŚĆ TRASY:
DATA I GODZINA ZBIÓRKI: 30.09, godz. 09:15
MIEJSCE ZBIÓRKI: parking przed Miejską Biblioteką Publiczną
ZGŁOSZENIA: towarzystwo_mzs@wp.pl lub pod numerem tel. 513 897 524 (Wt-Pt w godz. 10-17)

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika rajdu.
Osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego przesłanej w formie skanu wraz z mailem zgłoszeniowym.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika poniższego regulaminu imprezy.

REGULAMIN ROWEROWEGO RAJDU KOŃCA LATA 2017

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– niszczenia przyrody,

2. Odpowiedzialność organizatora

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Documents1

Rekomendowane artykuły